Obecní úřad

Adresa

Obecní úřad Bukov

Bukov 88 592 51 
Dolní Rožínka

mobil: 723 437 763 (starosta)
telefon: 566 567 711
fax: 566 567 711
obec.bukov@tiscali.cz

ID datové schránky - f25bpmk

číslo účtu: 20628-751/0100 (CZ09 0100 0206 2800 0000 0751)

 

Úřední hodiny

Čtvrtek 18.00 - 19.00

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Bukov


2. Důvod a způsob založení

Zákon 128/2000 Sb., o obcích

 


 

3. Organizační struktura

 


 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Bukov
Bukov 88
59251 Dolní Rožínka

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Bukov
Bukov 88
59251 Dolní Rožínka

4.3 Úřední hodiny

čtvrtek: 18.00 – 19.00

4.4 Telefonní čísla

723 437 763 (mobilní - starosta)
566 567 711 (stolní)

4.5 Adresa internetové stránky

www.bukov.cz

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Bukov
Bukov 88
59251 Dolní Rožínka

4.7 Elektronická adresa podatelny

obec.bukov@worldonline.cz

4.8 Datová schránka

f25bpmk

 


5. Případné platby lze poukázat

20628-751/0100
(CZ09 0100 0206 2800 0000 0751)

 


6. Identifikační číslo (IČO)

00599328

 


7. Plátce daně z přidané hodnoty – Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00599328


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce - na úřední desce

Závěrečný účet obce - na úřední desce

 


9. Žádosti o informace


10. Příjem podání a podnětů

10.1 místo a způsob podání a podnětů

10.2 Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

10.3 Formuláře

Ke stažení v sekci Formuláře

10.4 Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx.

Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz.


11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Městys Moravská Nová Ves jedná:

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 

11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky


 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Úkon

Množství

Cena

Tisk nebo kopírování černobíle

- 1 strana formátu A4

 1,- Kč

 

- 1 strana formátu A3

 2,- Kč

Tisk barevně

- 1 strana formátu A4

 20,- Kč

Kopírování na datové nosiče

- 1 ks nenahrané diskety

 10,- Kč

 

- 1 ks kopírování diskety

 20,- Kč

 

- 1 ks nenahraného CD

 20,- Kč

 

- 1 ks kopírování CD

 40,- Kč

Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD) žadatele je nepřípustné

Poštovné + balné

- dle druhu zásilky a dle platných ceníků

Telefonní a faxové poplatky

- dle sazeb operátorů

 

Mzda (činnost při zpracování informace)

 

 50,- /hod.

Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Nejsou uzavřeny licenční smlouvy.

13.2. Výhradní licence

Výhradní licence nebyly poskytnuty.


14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy

 


 

Daší informace

 

A. Poskytnuté informace

Poskytnuté informace


B. Informace o ochraně a zpracovávání osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Petr Šnek, tel. 776 772 446


 

 

zpět
ZPĚT